دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
خطا در اجرای کوئری شماره 367 !
فاطمه سادات سجادی
کارشناس گروه فیزیولوژی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی

شرح وظائف کارشناس گروه فیزیولوژی

کارشناس گروه فیزیولوژی:

1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

2- برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه فیزیولوژی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس فیزیولوژی

6- برنامه ریزی برای أخذ دروس فیزیولوژی توسط دانشجویان

7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان

9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی:

1-تهیه و تدوین برنامه ی درس فیزیولوژی عملی دانشجویان رشته‌های مختلف

2- برگزاری کلاس های عملی با همراهی اساتید

3- نیازسنجی دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه

4- آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی

5- ساخت و تهیه مواد و محلولهای مورد نیاز کلاس های عملی

6- برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات عملی دانشجویان

7- تهیه و تنظیم نمرات دروس عملی

8- انجام کلیه مکاتبات اداری گروه با سایر نهاد های مربوطه

9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مدیر گروه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب