دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

 

کمیته برنامه‌ریزی درسی

 

رئیس: مدیر EDO

 

دبیر کمیته: یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده به انتخاب مدیر EDO

 

اعضا: معاون آموزشی پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی، مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی، نمایندگان معرفی شده از گروه های آموزشی، یک نفر کارشناس ارشد یا PhD آموزش پزشکی

دانشجویان کمیته دانشجویی EDO به فراخور دستور جلسات دعوت خواهند شد.

 

شرح وظایف:

  • همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامه‌های درسی برای برنامه‌های در حال اجرا
  • تدوین شیوه نامه‌های مدیریت برنامه‌ریزی درسی(روش‌های یادگیری، سازماندهی محتوا، استراتژی‌های آموزشی، تدوین طرح دوره و طرح درس در کلیه عرصه‌های آموزشی، ارزشیابی و ...) و پایش و نظارت بر اجرا
  • همکاری برای ارتقای کیفیت آموزش‌های ارائه شده در کلیه عرصه‌های آموزش(اعم از مرکز مهارت بالینی، آموزش‌های ارائه شده در مرکز آموزش مجازی، آموزش مداوم و ...)
  • ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی
  • نظارت بر بکارگیری شیوه نامه‌های استفاده از روش‌های یادگیری فعال در عرصه‌های آموزشی مرتبط
  • ارزیابی طرح درس و دوره ارسال شده از گروه‌های آموزشی جهت بازخورد به ایشان
  • شناسایی نیازهای اعضای هیئت علمی دانشکده در حوزه برنامه‌ریزی درسی
  • بازنگری محتوای برنامه آموزشی بر اساس آخرین نسخه کوریکولوم پزشکی عمومی
  • تهیه گزارش سه ماهه و ارائه آن به ریاست دانشکده و EDC

 

 

 

اعضاء فعلی کمیته برنامه‌ریزی درسی:

 

اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی علوم بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

سمت در دانشکده

تحصیلات

گروه آموزشی

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

-

2

دکتر طاهره مازوچی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

-

3

دکتر مائده نجفی زاده

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص عفونی

-

4

دکتر حامد پهلوانی

حقوقی

عضو  کمیته

معاون آموزشی علوم بالینی

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

-

5

دکتر مرضیه ملائی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

فوق تخصص ریه

-

6

دکتر الهام غفور

حقوقی

عضو کمیته

مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی

متخصص بیهوشی

-

7

دکتر فاطمه عصاریان

حقوقی

عضو کمیته

سرپرست EDU بیمارستان کارگرنژاد

متخصص روانپزشکی

-

8

دکتر امیرحسین احسنی

حقوقی

عضو کمیته

سرپرست EDU بیمارستان متینی

متخصص گوش و حلق و بینی

-

9

دکتر امیرحسین احسنی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

10

دکتر سید رامین مدنی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

فوق تخصص گوارش اطفال

اطفال

11

دکتر محمدهادی ملاعباسی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص ارتوپدی

جراحی تخصصی

12

دکتر نوشین سادات موسوی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

جراح عمومی

جراحی عمومی

13

دکتر راضیه اقتصادی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب اورژانس

طب اورژانس

14

دکتر نیره جلالتی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

15

دکتر مائده نجفی زاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

بیماری های عفونی

16

دکتر پوران نجارزاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص مغز و اعصاب

مغز و اعصاب

17

دکتر طیبه هاشمی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص زنان و زایمان

زنان و زایمان

18

دکتر زهرا سلیمانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

مرکز مهارت های بالینی

19

دکتر مرضیه ملائی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

فوق تخصص ریه

داخلی

20

دکتر حامد پهلوانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیهوشی

بیهوشی

21

دکتر حمیدرضا طالاری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص رادیولوژی

رادیولوژی

22

دکتر علیرضا فرخیان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص قلب

قلب

23

دکتر اکرم صادقی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص روانپزشکی

روانپزشکی

25

دکتر رضوان طلایی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص پوست

پوست

26

دکتر آیدین امیدوار

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب

27

دکتر محسن توفیقی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص چشم پزشکی

چشم پزشکی

اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی علوم پایه

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

-

2

دکتر طاهره مازوچی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

-

3

دکتر مائده نجفی زاده

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص عفونی

-

4

دکتر محسن اربابی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی علوم پایه

دکترای تخصصی انگل شناسی

-

5

دکتر محمدرضا شیعه

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی (PhD)انگل شناسی

انگل شناسی

6

دکتر زینب وحیدی نیا

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی علوم تشریح

علوم تشریح

7

دکتر محسن همتی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

8

دکتر سمانه سادات علوی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فیزیولوژی

فیزیولوژی

9

دکتر آزاد خالدی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی (PhD)باکتری شناسی

میکروب شناسی

10

دکتر زهرا زنجانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی

روانشناسی

11

دکتر علیرضا رجب زاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

علوم سلولی کاربردی

12

دکتر زهرا زنجانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

آداب پزشکی

13

دکتر علیرضا عابد

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فارماکولوژی

فارماکولوژی

14

دکتر نسرین شریفی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی علوم تغذیه

علوم تغذیه

15

دکتر طاهره مازوچی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

پاتولوژی

16

دکتر علیرضا شاه فضل

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی معارف اسلامی

معارف اسلامی

17

دکتر امیر قادری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

مطالعات اعتیاد

18

دکتر علی صابر

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب