دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

 

 

شرح وظایف شورای پژوهشی بالینی

 1. برنامه‌ریزی جهت حضور دانشجوی دوره پزشکی عمومی یا دستیاری جهت دفاع از پروپوزال پایان نامه خود در حضور اعضای شورا
 2. بررسی پروپوزال پایان نامه دانشجو در جلسه با مدیریت معاون/مدیر/ دبیر پژوهشی دانشکده
 3. تعیین وضعیت پروپوزال پایان‌نامه با نظر اعضای شورا
  1. تائید و ارسال پروپوزال به کمیته اخلاق
  2. Minor Revision و ارسال به کمیته اخلاق
  3. Major Revision، تائید توسط استاد (اساتید) که شورا تعیین می‌نماید و ارسال به کمیته اخلاق
  4. رد پروپوزال با ذکر دلائل و ارائه پیشنهادات
 4. ارائه پیشنهادات و راهکارهای ارتقاء پایان‌نامه‌ها
 5. پیشنهاد بررسی فرآیند تصویب پروپوزال پایان‌نامه‌ها مقطع اینترنی در گروه های ماژور
 6. تصویب قوانین و مقررات پژوهشی در مورد پایان‌نامه‌ها
 7. برنامه‌ریزی برای بررسی تخصصی پروپوزال‌ها بر اساس موضوعات
 8. برگزاری جلسات سالیانه و ارائه گزارش فعالیت پژوهشی سال جاری و برنامه‌های پژوهشی سال آینده با حضور معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی

اعضای شورای پژوهشی بالینی:

1- دکتر همایون نادریان(معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

2- دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین (مدیرپژوهشی دانشکده پزشکی)

3- دکتر صادق جعفرنژاد (دبیر پژوهشی دانشکده پزشکی)

4- دکتر عباس تقوی

5- دکتر فرهاد مدنی

6- دکتر رضا دانشور

7- دکتر زهرا واحدپور فرد

8- دکتر زهرا سپهرمنش

9- دکتر نوشین موسوی

10- دکتر حامد پهلوانی

11- دکتر بتول زمانی

12- دکتر مهدی رجبی

13- دکتر زهرا سلیمانی

14- دکتر راضیه اقتصادی

15- دکتر حبیب اله رحیمی

16- دکتر علی کریمیان

17- دکتر امیرحسن متینی

 

 

 

شرح وظایف شورای پژوهشی علوم پایه

 1. برنامه‌ریزی جهت حضور دانشجوی دوره پزشکی دانشجویان ارشد و Ph.D. جهت دفاع از پروپوزال پایان نامه خود در حضور اعضای شورا
 2. بررسی پروپوزال پایان نامه در جلسه با مدیریت معاون/مدیر/ دبیر پژوهشی دانشکده با حضور دانشجو
 3. تعیین وضعیت پروپوزال پایان نامه با نظر اعضای شورا
  1. تائید و ارسال پروپوزال به کمیته اخلاق
  2. Minor Revision و ارسال به کمیته اخلاق
  3. Major Revision، تائید توسط استاد (اساتید) که شورا تعیین می‌نماید و ارسال به کمیته اخلاق
  4. رد پروپوزال با ذکر دلائل و ارائه پیشنهادات
 4. بررسی نظرات داوران پروپوزال پایان‌نامه دانشجویان Ph.D.
 5. بررسی فرآیند اجرای پایان‌نامه
 6. دریافت گزارش 6 ماهه اجرای پایان‌نامه‌ها
 7. تصویب قوانین و مقررات پژوهشی در مورد پایان‌نامه‌ها
 8. برگزاری جلسات سالیانه و ارائه گزارش فعالیت پژوهشی سال جاری و برنامه‌های پژوهشی سال آینده با حضور معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی

 

اعضای شورای پژوهشی پایه:

1- دکتر همایون نادریان(معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

2- دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین (مدیرپژوهشی دانشکده پزشکی)

3- دکتر صادق جعفرنژاد (دبیر پژوهشی دانشکده پزشکی)

4- دکتر محسن اربابی

5- دکتر محمدعلی اطلسی

6- دکتر ابوالفضل ارجمند

7- دکتر عبداله امیدی

8- دکتر طاهره مازوچی

9- دکتر نسرین شریفی

10- دکتر امیر قادری

11- دکتر غلامرضا نمازی

12- دکتر بهرنگ علنی

13- دکتر علی نظری عالم

14- دکتر حامد میرزایی

 

 

 

شرح وظایف شورای پژوهش در آموزش

 1. برنامه‌ریزی جهت حضور دانشجوی جهت دفاع از پروپوزال پایان نامه خود در حضور اعضای شورا
 2. بررسی پروپوزال پایان نامه دانشجو با توجه به موضوع پژوهش در آموزش در جلسه با مدیریت معاون/مدیر/ دبیر پژوهشی دانشکده
 3. تعیین وضعیت پروپوزال پایان‌نامه با نظر اعضای شورا
  1. تائید و ارسال پروپوزال به کمیته اخلاق
  2. Minor Revision و ارسال به کمیته اخلاق
  3. Major Revision، تائید توسط استاد (اساتید) که شورا تعیین می‌نماید و ارسال به کمیته اخلاق
  4. رد پروپوزال با ذکر دلائل و ارائه پیشنهادات
 4. ارائه پیشنهادات و راهکارهای ارتقاء پایان‌نامه‌های پژوهش در آموزش
 5. تصویب قوانین و مقررات پژوهشی در مورد پایان‌نامه‌های پژوهش در آموزش
 6. برگزاری جلسات سالیانه و ارائه گزارش فعالیت پایان‌نامه‌های پژوهش در آموزش

اعضای شورای پژوهش در آموزش:

1- دکتر همایون نادریان(معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

2- دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین (مدیرپژوهشی دانشکده پزشکی)

3- دکتر صادق جعفرنژاد (دبیر پژوهشی دانشکده پزشکی)

4- دکتر بتول زمانی

5- دکتر الهه میانه ساز

6- دکتر منصوره مومن هروی

7- دکتر زریچهر وکیلی

8- دکتر سمیه نادی

9- دکتر زهرا بتولی

10- دکتر مریم اخوان طاهری

11- دکتر فخرالسادات میرحسینی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب