دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

 

 

شرح وظایف شورای پژوهشی بالینی

 1. برنامه‌ریزی جهت حضور دانشجوی دوره پزشکی عمومی یا دستیاری جهت دفاع از پروپوزال پایان نامه خود در حضور اعضای شورا
 2. بررسی پروپوزال پایان نامه دانشجو در جلسه با مدیریت معاون/مدیر/ دبیر پژوهشی دانشکده
 3. تعیین وضعیت پروپوزال پایان‌نامه با نظر اعضای شورا
  1. تائید و ارسال پروپوزال به کمیته اخلاق
  2. Minor Revision و ارسال به کمیته اخلاق
  3. Major Revision، تائید توسط استاد (اساتید) که شورا تعیین می‌نماید و ارسال به کمیته اخلاق
  4. رد پروپوزال با ذکر دلائل و ارائه پیشنهادات
 4. ارائه پیشنهادات و راهکارهای ارتقاء پایان‌نامه‌ها
 5. پیشنهاد بررسی فرآیند تصویب پروپوزال پایان‌نامه‌ها مقطع اینترنی در گروه های ماژور
 6. تصویب قوانین و مقررات پژوهشی در مورد پایان‌نامه‌ها
 7. برنامه‌ریزی برای بررسی تخصصی پروپوزال‌ها بر اساس موضوعات
 8. برگزاری جلسات سالیانه و ارائه گزارش فعالیت پژوهشی سال جاری و برنامه‌های پژوهشی سال آینده با حضور معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی

اعضای شورای پژوهشی بالینی:

1- دکتر همایون نادریان(معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

2- دکتر صادق جعفرنژاد (مدیرپژوهشی دانشکده پزشکی)

3- دکتر عباس تقوی

4- دکتر فرهاد مدنی

5- دکتر رضا دانشور

6- دکتر افشین احمدوند

7- دکتر زهرا واحدپور فرد

8- دکتر مهدی رجبی

9- دکتر فاطمه فروزانفرد

10- دکتر امیرحسین احسنی

11- دکتر بتول زمانی

12- دکتر بابک حق پناه

13- دکتر مهرداد سی منی

14- دکتر حبیب اله رحیمی

15- دکتر نوشین سادات موسوی

16- دکتر حامد پهلوانی

17- دکتر آیدین امیدوار

18- دکتر مرضیه نقوی

19- دکتر احمد نجفی

 

 

 

شرح وظایف شورای پژوهشی علوم پایه

 1. برنامه‌ریزی جهت حضور دانشجوی دوره پزشکی دانشجویان ارشد و Ph.D. جهت دفاع از پروپوزال پایان نامه خود در حضور اعضای شورا
 2. بررسی پروپوزال پایان نامه در جلسه با مدیریت معاون/مدیر/ دبیر پژوهشی دانشکده با حضور دانشجو
 3. تعیین وضعیت پروپوزال پایان نامه با نظر اعضای شورا
  1. تائید و ارسال پروپوزال به کمیته اخلاق
  2. Minor Revision و ارسال به کمیته اخلاق
  3. Major Revision، تائید توسط استاد (اساتید) که شورا تعیین می‌نماید و ارسال به کمیته اخلاق
  4. رد پروپوزال با ذکر دلائل و ارائه پیشنهادات
 4. بررسی نظرات داوران پروپوزال پایان‌نامه دانشجویان Ph.D.
 5. بررسی فرآیند اجرای پایان‌نامه
 6. دریافت گزارش 6 ماهه اجرای پایان‌نامه‌ها
 7. تصویب قوانین و مقررات پژوهشی در مورد پایان‌نامه‌ها
 8. برگزاری جلسات سالیانه و ارائه گزارش فعالیت پژوهشی سال جاری و برنامه‌های پژوهشی سال آینده با حضور معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی

 

اعضای شورای پژوهشی پایه:

1- دکتر همایون نادریان (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

2- دکتر صادق جعفرنژاد (مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی)

3- دکتر محمداسماعیل شهاب‌الدین

4- دکتر محسن اربابی

5- دکتر محمدعلی اطلسی

6- دکتر ابوالفضل ارجمند

7- دکتر عبداله امیدی

8- دکتر طاهره مازوچی

9- دکتر نسرین شریفی

10- دکتر امیر قادری

11- دکتر غلامرضا نمازی

12- دکتر بهرنگ علنی

13- دکتر علی نظری عالم

14- دکتر حامد میرزایی

15- دکتر اژدر حیدری

16- دکتر ابوالفضل اعظمی طامه

 

 

 

شرح وظایف شورای پژوهش در آموزش

 1. برنامه‌ریزی جهت حضور دانشجوی جهت دفاع از پروپوزال پایان نامه خود در حضور اعضای شورا
 2. بررسی پروپوزال پایان نامه دانشجو با توجه به موضوع پژوهش در آموزش در جلسه با مدیریت معاون/مدیر/ دبیر پژوهشی دانشکده
 3. تعیین وضعیت پروپوزال پایان‌نامه با نظر اعضای شورا
  1. تائید و ارسال پروپوزال به کمیته اخلاق
  2. Minor Revision و ارسال به کمیته اخلاق
  3. Major Revision، تائید توسط استاد (اساتید) که شورا تعیین می‌نماید و ارسال به کمیته اخلاق
  4. رد پروپوزال با ذکر دلائل و ارائه پیشنهادات
 4. ارائه پیشنهادات و راهکارهای ارتقاء پایان‌نامه‌های پژوهش در آموزش
 5. تصویب قوانین و مقررات پژوهشی در مورد پایان‌نامه‌های پژوهش در آموزش
 6. برگزاری جلسات سالیانه و ارائه گزارش فعالیت پایان‌نامه‌های پژوهش در آموزش

اعضای شورای پژوهش در آموزش:

1- دکتر همایون نادریان (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

2- دکتر صادق جعفرنژاد (مدیرپژوهشی دانشکده پزشکی)

3- دکتر سیدرامین مدنی

4- دکتر منصوره مومن هروی

5- دکتر فخرالسادات میرحسینی

6- دکتر زهرا بتولی

7- دکتر زریچهر وکیلی

8- دکتر سمیه نادی

9- دکتر عطیه فقیهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب