دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
کارگاه پایان دوره کارآموزی دانشجویان پزشکی در اسفندماه 1401 برگزار شد.
کارگاه پایان دوره کارآموزی دانشجویان پزشکی در اسفندماه 1401 برگزار شد.

کارگاه پایان دوره کارآموزی دانشجویان پزشکی در اسفندماه 1401 برگزار شد.

با همکاری واحد آموزش بیمارستان شهید دکتر بهشتی کارگاه دو روزه پایان دوره کارآموزی دانشجویان پزشکی در تاریخ‌های 13 و 14 اسفند ماه به صورت تئوری و عملی در مرکز مهارتهای بالینی و کلاس سهراب سپهری برگزار گردید.

کارگاه روش تحقیق ویژه دستیاران گروه آموزشی عفونی دانشکده پزشکی برگزار گردید
کارگاه روش تحقیق ویژه دستیاران گروه آموزشی عفونی دانشکده پزشکی برگزار گردید

کارگاه روش تحقیق ویژه دستیاران گروه آموزشی عفونی دانشکده پزشکی برگزار گردید

با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه، کارگاه روش تحقیق ویژه دستیاران گروه آموزشی عفونی در مورخ 1401/11/19 در سالن غدیر دانشکده پزشکی برگزار گردید...

کارگاه CPRویژه دستیاران جدیدالورود برگزار شد

کارگاه CPRویژه دستیاران جدیدالورود برگزار شد

کارگاه CPR ویژه دستیاران جدید الورود روز چهارشنبه مورخ 1401/07/16 توسط مرکز مهارتهای بالینی با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان بهشتی در مرکز مهارت بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید...

کارگاه آموزش سامانه "هم آوا" برگزار شد

کارگاه آموزش سامانه "هم آوا" برگزار شد

کارگاه آموزش سامانه "هم آوا" که به منظور آشنایی پرسنل آموزش و کارشناسان گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی با این سامانه روز شنبه مورخ 1401/5/1 در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد...

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب