دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

کمیته دانشجویی

رئیس: مدیر EDO

دبیر: یکی از دانشجویان به انتخاب مدیر واحد EDO

اعضا: نماینده کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، نماینده کمیته دانشجویی EDC دانشگاه، نماینده شورای صنفی دانشگاه، نماینده بسیج دانشجویی، نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی، حداقل سه نفر از دانشجویان علاقه‌مند به امور آموزشی و دارای تفکر نقاد به انتخاب مدیر EDO

شرح وظایف:

  • مشارکت و نقد سازنده در راستای فعالیت های کمیته برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
  • مشارکت و نقد سازنده در راستای فعالیت های کمیته ارزیابی آزمون‌ها اعم از مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد آزمون‌ها
  • مشارکت در ارزشیابی دوره‌ای اعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی
  • مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
  • شرکت در جلسات کمیته های ارزیابی آزمون‌ها و برنامه ریزی درسی به عنوان عضو مدعو
  • بررسی میزان تطبیق طرح درس/دوره با کوریکولوم آموزشی
  • تدوین پفلت های آموزشی (دانستنیها و توانستنیها) ویژه دروس مختلف
  • رصد فرایندهای آموزشی جاری در دانشگاه های موفق کشور و دنیا و ارائه گزارش به کمیته برنامه ریزی درسی
  • تهیه گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال

اعضای فعلی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

سمت در دانشکده

تحصیلات

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

2

علی داستان پور

حقیقی

دبیر کمیته

به انتخاب مدیر EDO و دبیر کمیته منتورینگ

دانشجوی پزشکی

3

مهدیه شعبانی زاده

حقیقی

عضو کمیته

نماینده کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان

دانشجوی پزشکی

4

محمدرضا جبالی

حقیقی

عضو کمیته

نماینده شورای صنفی دانشگاه

دانشجوی پزشکی

5

مریم قطبی

حقیقی

عضو کمیته

نماینده کمیته دانشجویی EDC دانشگاه

دانشجوی پزشکی

6

متین مدنی

حقیقی

عضو کمیته

نماینده کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان

دانشجوی پزشکی

7

سحر حدادی

حقیقی

عضو کمیته

به انتخاب مدیر EDO

دانشجوی پزشکی

8

فریما رئیسی

حقیقی

عضو کمیته

به انتخاب مدیر EDO

دانشجوی پزشکی

9

فاطمه نوربخش

حقیقی

عضو کمیته

به انتخاب مدیر EDO

دانشجوی پزشکی

10

لیلی زهرا بحرینی

حقیقی

عضو کمیته

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجوی تغذیه

11

نماینده ندارد

حقیقی

عضو کمیته

نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی

-

12

نماینده ندارد

حقیقی

عضو کمیته

نماینده بسیج دانشجویی

-

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب