دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

 

کمیته دانشجویی

رئیس: مدیر EDO

 

دبیر: یکی از دانشجویان به انتخاب مدیر واحد EDO

 

اعضا: نماینده کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، نماینده کمیته دانشجویی EDC دانشگاه، نماینده شورای صنفی دانشگاه، نماینده بسیج دانشجویی، نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی، حداقل سه نفر از دانشجویان علاقه‌مند به امور آموزشی و دارای تفکر نقاد به انتخاب مدیر EDO

 

 

شرح وظایف:

  • همکاری با مسئولین آموزشی دانشکده در مورد موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه آموزش مانند؛ برنامه‌ریزی درسی، ارزشیابی (برنامه، استاد، دانشجو)، توانمندسازی، پژوهش در آموزش، آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو، اعتباربخشی (برنامه، موسسه، بیمارستانی)، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرح‌های نوآورانه آموزشی
  • آگاه سازی، تشویق و جذب سایر دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت‌های توسعه آموزش
  • اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی با استفاده از رسانه‌های مختلف اعم از؛ نشریات، فضای مجازی، همایش‌ها و غیره
  • همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی
  • همکاری با کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) و دفتر استعدادهای درخشان در فعالیت‌های توسعه آموزش
  • همکاری با مسئولین آموزشی دانشکده در تدوین، ارزشیابی و بازنگری سیاست‌ها، آیین نامه‌ها و فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان
  • همکاری در مستندسازی و ارائه گزارش عملکرد کمیته هر سه ماه یکبار

 

 

 

اعضای فعلی کمیته دانشجویی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

ورودی

سمت در دانشکده

تحصیلات

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

-

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

2

علی داستان پور

حقیقی

عضو کمیته

1395-1

به انتخاب مدیر EDO و دبیر کمیته منتورینگ

دانشجوی پزشکی

3

مریم قطبی

حقیقی

عضو کمیته

1395-2

نماینده کمیته دانشجویی EDC دانشگاه

دانشجوی پزشکی

4

مهدی رفیعیان

حقیقی

عضو کمیته

1396-1

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

5

فریما رئیسی

حقیقی

عضو کمیته

1396-2

به انتخاب مدیر EDO

دانشجوی پزشکی

6

محمدرضا جبالی

حقیقی

عضو کمیته

1397-1

نماینده شورای صنفی دانشگاه

دانشجوی پزشکی

7

امیر دشتابی

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

8

فاطمه اسدالهی/ زینب اسدالهی

حقیقی

عضو کمیته

1397-2

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

9

مهدیه شبانی زاده

حقیقی

عضو کمیته

1398-1

نماینده کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان

دانشجوی پزشکی

10

امیر زارع

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

11

فاطمه نوربخش

حقیقی

عضو کمیته

1398-2

به انتخاب مدیر EDO

دانشجوی پزشکی

12

متین ملکی

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

13

سحر حدادی

حقیقی

عضو کمیته

1399-1

به انتخاب مدیر EDO

دانشجوی پزشکی

14

تینا ناظم پور

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

15

سپهر سرافراز

حقیقی

عضو کمیته

1399-2

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

16

متین مدنی

حقیقی

عضو کمیته

1400-1

نماینده کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان

دانشجوی پزشکی

17

متین بابائیان

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

18

محمدرضا شاطری

حقیقی

عضو کمیته

1400-2

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

19

مینا صرامی

حقیقی

عضو کمیته

1401-1

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

20

امیر ارشیا سرکار

حقیقی

عضو کمیته

1401-2

نماینده ورودی

دانشجوی پزشکی

21

لیلی زهرا بحرینی

حقیقی

عضو کمیته

 

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجوی تغذیه

22

نماینده ندارد

حقیقی

عضو کمیته

 

نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی

-

23

نماینده ندارد

حقیقی

عضو کمیته

 

نماینده بسیج دانشجویی

-

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب