دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

کمیته ارزیابی آزمون‌ها

رئیس: مدیر EDO

دبیر کمیته: یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده به انتخاب مدیر EDO

اعضا: معاون آموزشی پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی، مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی، نمایندگان معرفی شده از گروه های آموزشی، یک نفر کارشناس ارشد یا PhD آموزش پزشکی

دانشجویان کمیته دانشجویی EDO به فراخور دستور جلسات دعوت خواهند شد.

شرح وظایف:

  • نظارت بر نظام جامع ارزیابی دانشجویان در دانشکده از جمله رعایت چارچوب زمانی ارسال سوال به دایره امتحانات تا بازخورد به دانشجو.
  • نظارت بر پاسخگویی به اعتراضات دانشجویان نسبت به آزمون‌ها
  • بررسی گزارش نحوه برگزاری و تحلیل آزمون‌ها (تهیه شده توسط کارشناس دایره امتحانات)
  • بازخورد تحلیل آزمون ها به معاونین آموزشی دانشکده و گروه های آموزشی مربوطه
  • برگزاری جلسات نقد و تحلیل آزمون ها با اعضای هیئت علمی گروه ها
  • برگزاری جلسات مشاوره برای اعضای هیئت علمی متقاضی در خصوص نحوه ارزشیابی دانشجویان
  • فراارزشیابی نظام جامع ارزیابی دانشجویان به صورت سالیانه و ویرایش آن در صورت نیاز
  • ارائه گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال

اعضاء فعلی:

اعضاء کمیته ارزیابی آزمون گروه های آموزشی علوم بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

سمت در دانشکده

تحصیلات

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

2

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

3

دکتر مهرداد سی منی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص قلب و عروق

4

دکتر منصوره مومن هروی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی علوم بالینی

متخصص عفونی

5

دکتر حامد پهلوانی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

6

دکتر سید رامین مدنی

حقوقی

عضو کمیته

مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی

فوق تخصص گوارش اطفال

7

دکتر امیرحسین احسنی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص گوش و حلق و بینی

8

دکتر محمدرضا شریف

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان

9

دکتر نوشین موسوی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

جراح عمومی، فلوشیپ پستان

10

دکتر سکینه بیکی حسن

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب اورژانس

11

دکتر نیره جلالتی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

12

دکتر مائده نجفی زاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

13

دکتر مریم آفرینی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص مغز و اعصاب

14

دکتر طیبه هاشمی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص زنان و زایمان

15

دکتر زهرا سلیمانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

16

دکتر رضا منوچهری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص خون

17

دکتر الهام غفور

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیهوشی

18

دکتر مهسا مسجدی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص رادیولوژی

19

دکتر مجید مازوچی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص قلب

20

دکتر محبوبه برنا

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص روانپزشکی

21

دکتر رضوان طلایی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص پوست

22

دکتر بابک حق پناه

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

فوق تخصص جراحی زانو

23

دکتر خدایار گلابچی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص چشم پزشکی

24

دکتر اسماعیل فخاریان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

اعضاء کمیته ارزیابی آزمون گروه های آموزشی علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

سمت در دانشکده

تحصیلات

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

2

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

3

دکتر مهرداد سی منی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص قلب و عروق

4

دکتر محمدعلی اطلسی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی علوم پایه

دکترای تخصصی علوم تشریح

5

دکتر سید رامین مدنی

حقوقی

عضو کمیته

مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی

فوق تخصص گوارش اطفال

6

دکتر حسین هوشیار

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی (PhD)انگل شناسی

7

دکتر سپیده راستگوفر

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

8

دکتر عصمت آقا داود

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

9

دکتر غلامرضا قوی پنجه

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فیزیولوژی

10

دکتر محمد شایسته پور

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی (PhD)ویروس شناسی

11

دکتر علی صابر

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی اخلاق پزشکی

12

دکتر علیرضا رجب زاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

13

دکتر سید رضا الوانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

14

دکتر زهرا زنجانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

15

دکتر علیرضا عابد

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فارماکولوژی

16

دکتر آزاده امینیان فر

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی علوم تغذیه

17

دکتر علیرضا شاه فضل

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای معارف اسلامی

18

دکتر مریم اخوان طاهری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

19

دکتر امیر قادری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب