دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

 

کمیته ارزیابی آزمون‌ها

رئیس: مدیر EDO

 

دبیر کمیته: یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده به انتخاب مدیر EDO

 

اعضا: معاون آموزشی پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی، مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی، نمایندگان معرفی شده از گروه های آموزشی، یک نفر کارشناس ارشد یا PhD آموزش پزشکی

دانشجویان کمیته دانشجویی EDO به فراخور دستور جلسات دعوت خواهند شد.

 

شرح وظایف:

  • نظارت بر اجرای نظام جامع ارزیابی دانشجویان در دانشکده
  • پاسخگویی به اعتراضات دانشجویان نسبت به آزمون‌ها بر اساس فرآیند اعتراض به آزمون مصوب EDO
  • بررسی گزارش نحوه برگزاری و تحلیل آزمون‌ها (تهیه شده توسط کارشناس دایره امتحانات)
  • ارائه بازخورد تحلیل آزمون‌ها به گروه‌های آموزشی مربوطه در پایان هر نیمسال تحصیلی
  • برگزاری جلسات نقد و تحلیل آزمون‌ها با اعضای هیئت علمی گروه‌ها
  • برگزاری جلسات مشاوره، کارگاه یا وبینار جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی متقاضی در خصوص روشهای ارزیابی دانشجویان در همراهی با EDC دانشگاه
  • مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو، لاگ بوک و ...
  • همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیاده‌سازی نظام جامع ارزیابی دانشجو
  • فراارزشیابی نظام جامع ارزیابی دانشجویان به صورت سالیانه و ویرایش آن در صورت نیاز
  • ارائه گزارش عملکرد وضعیت آزمون‌ها و اقدامات جهت ارتقاء آنها به ریاست دانشکده و EDC در پایان هر نیمسال

 

 

 

اعضاء فعلی کمیته ارزیابی آزمونها:

 

اعضاء کمیته ارزیابی آزمون گروه های آموزشی علوم بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

سمت در دانشکده

تحصیلات

گروه آموزشی

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

-

2

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

-

3

دکتر مائده نجفی زاده

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص عفونی

-

4

دکتر حامد پهلوانی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی علوم بالینی

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

-

5

دکتر مرضیه ملائی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

فوق تخصص ریه

-

6

دکتر الهام غفور

حقوقی

عضو کمیته

مدیر EDU بیمارستان شهید بهشتی

متخصص بیهوشی

-

7

دکتر فاطمه عصاریان

حقوقی

عضو کمیته

سرپرست EDU بیمارستان کارگرنژاد

متخصص روانپزشکی

-

8

دکتر امیرحسین احسنی

حقوقی

عضو کمیته

سرپرست EDU بیمارستان متینی

متخصص گوش و حلق و بینی

-

9

دکتر علی کریمیان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

10

دکتر محمدرضا شریف

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماریهای کودکان

کودکان

11

دکتر شیما شفق

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

جراح عمومی

جراحی عمومی

12

دکتر سکینه بیکی حسن

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب اورژانس

طب اورژانس

13

دکتر نیره جلالتی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

14

دکتر منصوره مومن هروی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

عفونی

15

دکتر پوران نجارزاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص مغز و اعصاب

مغز و اعصاب

16

دکتر طیبه هاشمی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص زنان و زایمان

زنان و زایمان

17

دکتر زهرا سلیمانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی

مرکز مهارت های بالینی

18

دکتر مریم لقمان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

فوق تخصص روماتولوژی

داخلی

19

دکتر الهام غفور

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص بیهوشی

بیهوشی

20

دکتر حمیدرضا طالاری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص رادیولوژی

رادیولوژی

21

دکتر مجید مازوچی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص قلب

قلب

22

دکتر علیرضا آسایشی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص روانپزشکی

روانپزشکی

23

دکتر مطهره سادات موسویان

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص پوست

پوست

24

دکتر علیرضا اکبرزاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص ارتوپدی

جراحی تخصصی

25

دکتر محسن توفیقی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص چشم پزشکی

چشم پزشکی

26

دکتر آیدین امیدوار

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب

اعضاء کمیته ارزیابی آزمون گروه های آموزشی علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضو حقیقی/ حقوقی

سمت در کمیته

سمت در دانشکده

تحصیلات

گروه آموزشی

1

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

رئیس کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

-

2

دکتر عطیه فقیهی

حقوقی

دبیر کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

-

3

دکتر مائده نجفی زاده

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

متخصص عفونی

-

4

دکتر محسن اربابی

حقوقی

عضو کمیته

معاون آموزشی علوم پایه

دکترای تخصصی انگل شناسی

-

5

دکتر مهدی ناظری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی (PhD)قارچ‌شناسی

انگل شناسی

6

دکتر سپیده راستگوفر

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بافت شناسی

پاتولوژی

7

دکتر مریم اخوان طاهری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی علوم تشریح

8

دکتر محسن همتی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

9

دکتر غلامرضا قوی پنجه

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فیزیولوژی

فیزیولوژی

10

دکتر میترا مطلبی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی  (PhD)باکتری‌شناسی

میکروب شناسی

11

دکتر حمید امیری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکتری تخصصی روانشناسی

اخلاق پزشکی

12

دکتر علیرضا رجب زاده

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

علوم سلولی کاربردی

13

دکتر سید رضا الوانی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

آداب پزشکی

14

دکتر ساناز جوکار

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

روانشناسی

15

دکتر علیرضا عابد

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی فارماکولوژی

فارماکولوژی

16

دکتر آزاده امینیان فر

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی علوم تغذیه

علوم تغذیه

17

دکتر علی الماسی

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای معارف اسلامی

معارف اسلامی

18

دکتر مریم اخوان طاهری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی علوم تشریح

علوم تشریح

19

دکتر امیر قادری

حقیقی

عضو کمیته

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

مطالعات اعتیاد

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب