دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عاطفه حداد
کارشناس گروه انگل‌شناسی
کارشناسی ارشد انگل‌شناسی

شرح وظائف کارشناس گروه انگل‌شناسی

کارشناس گروه انگل‌شناسی:

1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

2- برنامه‌ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه انگل شناسی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس انگل‌شناسی

6- برنامه ریزی برای أخذ دروس انگل شناسی توسط دانشجویان

7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان

9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 

کارشناس آزمایشگاه انگل‌شناسی:

1-تهیه و تدوین برنامه‌ی هفتگی دانشجویان رشته های مختلف

2-آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی

3-ساخت و تهیه محیط و مواد و محلول های مورد نیاز کلاس های عملی

4-برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات عملی دانشجویان

5-ارائه برنامه دروس اساتید هیئت علمی گروه جهت تدریس به دانشجویان با توجه به سر فصل دروس

6-پیگیری جهت تهیه دستگاه های و مواد مورد نیاز آزمایشگاه

7-انجام کلیه مکاتبات اداری گروه با سایر نهاد های مربوطه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب