دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا رضایی
مسئول دبیرخانه

شرح وظائف مسئول دبیرخانه

ثبت نامه های وارده به منظور پیگیری های بعدی

دریافت نامه های پستی ارسالی از طریق نامه رسان و تفکیک آنها

ثبت و صدور نامه های صادره از طریق اتوماسیون اداری

اسکن نامه های وارده در سیستم

پیگیری کلیه نامه ها جهت پاسخگویی و رضایت ارباب رجوع

پرینت مکاتبات در صورت نیاز

نوشتن دفاتر نامه رسانی و انجام اقدامات مربوط به پست کردن نامه ها

تحویل نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و غیره به نامه رسان

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب