دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
حامد شبانی
مدیر امور عمومی

شرح وظائف مدیر امور عمومی

نظارت و پیگیری اجرای عملیات تعمیرات، تدارکات و انبارداری در دانشکده

نظارت بر موارد ایمنی ساختمان و تاسیسات

پیگیری و نظارت بر خرید و توزیع مناسب مواد مصرفی و ملزومات مورد نیاز دانشکده

تهیه و ارائه گزارش های دوره ای از میزان مصرف مواد و تجهیزات

برنامه ریزی و اجرای طرح های مربوط به مصرف بهینه مواد و تجهیزات در راستای کنترل هزینه های غیرضروری

هماهنگی جهت پیش بینی نیازها و تهیه ملزومات تخصصی مصرفی و تجهیزاتی مورد نیاز

هماهنگی و نظارت بر امور تدارکات و پذیرایی جلسات، نشستها و بازدیدها

تهیه، تجهیز و آماده سازی سالن های جلسات

تجهیز، به روزرسانی، نگهداری و نظارت بر وسایل سمعی بصری سالن ها و کلاس های درس

پیگیری امور مربوط به جابجایی یا تغییر کاربری اتاق های دانشکده به منظور استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی موجود

اجرای طرح های تنوع بخشی و زیباسازی فضاهای عمومی داخل ساختمان

نظارت مستمر بر نحوه نظافت فضاهای فیزیکی حوزه ستادی دانشکده 

هماهنگی و نظارت بر امور نقلیه در واحدهای مختلف دانشکده

پیگیری و نظارت بر قراردادهای امور عمومی(غیرآموزشی)

نظارت بر پایی غرفه ها و نمایشگاه ها در دانشکده

انجام سایر امور محوله از سوی سرپرست دانشکده

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب