دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا ناظمی
مسئول پرتال دانشکده
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

شرح وظائف مسئول پرتال دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب