دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
الهام موتمن
مربی گروه پزشکی اجتماعی

شرح وظائف مربی گروه پزشکی اجتماعی
توجیه دوره کارآموزی و کارورزی و تشریح اهداف گروه پزشکی اجتماعی
همکاری با مدیر گروه در برنامه‌ریزی آموزشی مقاطع کارآموزی و کارورزی
تهیه و تدوین طرح درس و چک لیست آموزشی مقاطع کارآموزی و کارورزی
تهیه و تنظیم چک لیست ارزشیابی مقاطع کارآموزی و کارورزی
ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب به منظور اجرای برنامه های آموزشی مؤثر به دانشجویان مقاطع کارآموزی و کارورزی
ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی کارآموزان و کارورزان و اقدام به منظور برطرف نمودن مسائل آموزشی آنان
طرح سئوال در خصوص ارزیابی دانشجویان مقاطع کارآموزی و کارورزی در پایان دوره
حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه کارآموزان و کارورزان در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های  بهداشت روستایی و آموزش عملی به آنان
حضور فعال در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت شهری به همراه کارآموزان و کارورزان و آموزش عملی و تشریح خدمات مراقبت های اولیه سلامت
همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای پروژه های دانشجویی و مداخلات بهداشتی آنان
شرکت در اجتماعات و جلسات شورای بهداشت دهیاری و بخشداری روستاهای محل اقامت دانشجویان به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در مداخلات بهداشتی آنان
مشارکت در اجرا و برنامه‌ريزی آموزش های پزشکی جامعه نگر
نظیم و تدوین فرم های ارزیابی دانشجویان در فیلدهای مختلف کارآموزی و کارورزی 
همكاری با مدير گروه در تنظيم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانشجویان کلیه مقاطع گروه پزشکی اجتماعی
مشاركت فعال در جلسات شورای گروه پزشکی اجتماعی و ارائه راه حل در مورد مشكلات فردی و آموزشی دانشجویان و مشكلات فنی واداری مراكز آموزشی شهری و روستایی
اهتمام در جهت كسب اطلاعات علمی و ارتقاء كيفيت آموزشی به منظور ارائه به دانشجویان
تجزيه و تحليل كلاس های آموزشی برگزار شده و ارائه نتايج به مدير گروه
همكاری با کارشناس گروه به منظور تهيه بسته های آموزش مجازی و  كلاس های برگزار شده و دیگر امور مرتبط
برنامه ريزی و مشاركت در برگزاری نياز سنجی آموزشی و ارائه راهكارهای اصلاحی در اين زمينه 
همكاری با گروه پزشکی اجتماعی در برگزاری سمينارها و كارگاه های مختلف آموزشی دانشجویی
ارزشيابی مستمر پيشرفت آموزشی دانشجویان مقاطع کارآموزی و کارورزی 
مطالعه و بررسی به منظور بروز رسانی مفاد آموزشی
تدوين مطالب آموزشی در  خصوص ساختار شبکه های بهداشتی درمانی و خدمات مراقبت های اولیه سلامت 
تنظيم گزارش بازديد از مراكز آموزشی  و ارائه به مديرگروه و پيگيری در جهت رفع مشكلات آن ها
بازدید و ارزیابی محل زیست مراکز روستایی به منظور تأمین رفاه دانشجویان
مشاركت در برنامه ريزی جهت اعزام دانشجويان به مراكز خدمات جامع سلامت آموزشی شهری و روستایی
همكاری در تأمين وسايل كمک آموزشی جهت اجرای كلاس های آموزشی
شركت فعال در برنامه های ادغام یافته در گروه پزشکی اجتماعی طبق دستور مدير گروه
نظارت بر اخلاق و انضباط دانشجویان
استخراج نتايج برگزاری كلاس ها و كارگاه های اجرا شده و تجزيه و تحليل اطلاعات آن و ارائه به مدير گروه
طراحی و برنامه ریزی مفاد آموزشی مجازی 
گزارش پیشامد همراه با اقدامات انجام گرفته برای دانشجویان به مدیر گروه
برگزاری وبینار درس کارآفرینی و آشنایی با کسب و کار در پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی
تهیه گزارش عملکرد سالانه گروه و ارائه آن در شورای گروه پزشکی اجتماعی
تدوین برنامه عملیاتی گروه و ارائه آن به اعضای گروه پزشکی اجتماعی
انجام ساير امور به دستور مدير گروه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب