دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر علیرضا رجب زاده منظری
مسئول اساتید مشاور
دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی

شرح وظائف مسئول اساتید مشاور

پیگیری و اجرای " آیین نامه استاد مشاور" ابلاغی وزارت به شماره 110/500 مورخ 1398/02/08.

استخراج آمار دانشجویان مشمول آیین نامه استاد مشاور (دانشجویان جدیدالورود، مشروطی، دانشجویان دارای 2 نمره افت معدل) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و ارجاع آنان به استاد مشاور مربوط.

پیگیری و نظارت بر فرایند وظایف استادان مشاور و عملکرد ایشان در طول سال تحصیلی.

برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی برای استادان مشاور در طول سال تحصیلی و تهیه بروشور و جزوات آموزشی در زمینه مباحث مورد نیاز استادان.

دریافت گزارش عملکرد استادان مشاور در پایان هر ترم تحصیلی و تجمیع گزارش‌های دریافتی در قالب گزارش‌های تحلیلی و آماری.

ارزیابی و پایش استادان مشاور بر اساس گزارش‌های دریافتی و گزینش و معرفی استادان مشاور نمونه هر دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیلی و استاد مشاور نمونه دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی.

ارزیابی و پایش استادان مشاور از طرف دانشجویان و در قالب استخراج داده‌های حاصل از "فرم ارزیابی استاد مشاور".

برگزاری جلسات کارشناسی و هم‌افزایی با حضور مسئولان و کارشناسان استاد مشاور دانشکده‌ها و برگزاری جلسه " کمیته مرکزی استاد مشاور دانشگاه" با حضور مدیریت ارشد دانشگاه در طول سال تحصیلی و تصمیم‌گیری لازم به منظور پیگیری و اجرای آیین نامه استاد مشاور.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب