دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا رضایی
کارشناس امور هیئت علمی

شرح وظائف کارشناس امور هیئت علمی

پیگیری امور مربوط به شروع بکار اعضای هیئت علمی

پیگیری درخواست‌های اعضای هیئت علمی جدید مانند اسکان، اینترنت، ایمیل دانشگاهی و ....

پیگیری امور رفاهی اعضای هیئت علمی

صدور معرفینامه‌های مورد درخواست اعضای هیئت علمی

پیگیری امور مربوط به ارتقاء پایه سالیانه اعضای هیئت علمی

پیگیری برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضای هیئت علمی

پیگیری امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی

پیگیری نیازهای گروه‌های آموزشی به عضو هیئت علمی و انعکاس به مبادی ذیربط

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب