دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مریم سعیدی نژاد
کارشناس پژوهشی علوم بالینی
کارشناسی ارشد بهداشت محیط

شرح وظائف کارشناس پژوهشی علوم بالینی

نظارت بر سامانه پژوهان در خصوص ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاری

انجام کلیه موارد مربوط مربوط به دفاع پایان نامه

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب طرح تحقیقاتی

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب و دفاع پروپوزال پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاری

هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع مختلف

تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی بالینی و شورای پژوهش در آموزش

تهیه صورتجلسات پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب