دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زینب فخری
کارشناس گروه عفونی
کارشناس مدارک پزشکی

شرح وظائف کارشناس گروه عفونی
 1. تدوین برنامه آموزشی گروه
 2. کمک به مسئولین ذیربط برای برگزاری جلسات توجیهی ابتدای دوره و ارائه برنامه آموزشی و لاگ بوک به آنان
 3. تدوین برنامه آموزشی کارآموزان و کارورزان با هماهنگی مسئول آموزش کارآموزان گروه یک هفته قبل از حضور کارآموزان در گروه
 4. نصب برنامه به همراه طرح درس در بورد گروه
 5. حضور و غیاب دانشجویان در کلاسهای درس و کلیه برنامه های آموزشی
 6. هماهنگی برای انجام آزمون و رزرو محل آزمون
 7. مشارکت در برگزاری صحیح آزمون، جمع بندی نمرات و تنظیم لیست نمرات و ارسال آنها با تائید مسئول ذیربط و مدیر گروه و پاسخگویی به اعتراض دانشجویان
 8. هماهنگی با نماینده اینترنها روز اول بخش جهت تنظیم برنامه کشیک ها و تایپ و نصب آن در بورد گروه
 9. هماهنگی با رزیدنت ارشد در 25 هر ماه جهت تنظیم برنامه کشیک ها و تایپ و نصب آن در بورد گروه و ارسال ان به معاونت آموزشی بیمارستان
 10. تهیه برنامه هفتگی اساتید و نصب آن در بورد گروه
 11. هماهنگی با مدیر گروه در 25 هر ماه جهت تنظیم برنامه آنکالی متخصصین و تایپ و نصب ان در بورد گروه و ارسال آن به معاونت آموزشی بیمارستان
 12. اطلاع رسانی کلیه برنامه های ذیربط یه اعضا هیئت علمی که فاقد سیستم اتوماسیون می باشند
 13. تحویل کلیه نامه های ارسالی برای مدیر گروه یا اعضا با حفظ محرمانگی
 14. نظارت بر پوشیدن روپوش سفید و نصب اتیکت توسط کارآموزان وکارورزان و دستیاران و بازخورد در صورت عدم رعایت این موضوع
 15. حضور و غیاب کلیه فراگیران و ثبت مرخصی اینترنها و رزیدنتها و ارسال ان به معاونت آموزشی بیمارستان
 16. ثبت مرخصی اعضا هیئت علمی در اتوماسیون و ارسال آن به معاونت آموزش بالینی دانشکده جهت امضا و به معاون آموزشی بیمارستان جهت اطلاع
 17. نصب اطلاعیه های مهم در بورد گروه
 18. تنظیم و ثبت گزارش عملکرد اعضا گروه به معاونت آموزشی بیمارستان و دانشکده
 19. تنظیم و ثبت گزارش عملکرد گروه و اعضا در طی یک ترم تحصیلی و ارسال آن به معاونت آموزشی بیمارستان و دانشکده
 20. هماهنگی برای انجام آزمونهای درون بخشی دستیاران و جمع بندی نمرات آزمونها
 21. هماهنگی برای انجام آزمونهای آسکی دستیاران و جمع بندی نمرات آزمونها
 22. هماهنگی برای انجام آزمونهای DOPS, Mini CEX دستیاران و جمع بندی نمرات آزمونها
 23. تهیه کارنامه برای دستیاران هر سه ماه و ارسال ان به معاون آموزش بالینی دانشکده
 24. تکمیل فرم های بانک اطلاعات در مورد تدریس و فعالیت بالینی اعضا هیئت علمی گروه در پایان هر نیمسال تحصیلی و ارسال ان به امور اعضا هیئت علمی دانشگاه- معاون آموزش بالینی دانشکده و بیمارستان
 25. نصب کلیه برنامه کشیک و آنکالی ها، برنامه های آموزشی و چرخش دستیاران و برنامه هفتگی اساتید در بورد گروه
 26. احترام و اطاعت از دستورات مافوق
 27. ظاهر آراسته حفظ شئونات اسلامی و رعایت مقررات اداری
 28. احترام به اعضا هیئت علمی دستیاران اینترنها و دانشجویان و ارباب رجوع
 29. حفظ اصول اخلاق حرفه ای و عدم سوء استفاده از موقعیت خویش برای تهدید دانشجویان، دست بردن در نمرات دانشجویان اعمال نظرات شخصی و اعمال رفتارهای انتقام جویانه یا تبعیض در مورد دانشجویان و حفظ اسرار گروه بویژه در مورد نامه های ارسالی و ارزشیابی های انجام شده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب