دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
نجمه نوریان بادی
بایگانی آموزش
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شرح وظائف بایگانی آموزش

بایگانی و ثبت کلیه نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک

ثبت و ضبط مشخصات و نگهداری اطلاعات دریافت شده براساس ضوابط استاندارد

تهیه فرم مخصوص جهت خروج سند یا پرونده از بایگانی 

تهیه گزارشهای مورد نیاز از وضعیت امور دفتری و بایگانی واحد جهت ارائه به مسئولین ذیربط

تفکیک نامه های عادی و محرمانه و ارسال به موقع آنها به مسئولین ذیربط

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب