دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زینب کریمی
کارشناس گروه آداب پزشکی

شرح وظائف کارشناس گروه آداب پزشکی

تایپ و تکثیر موضوعات ومطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه آداب پزشکی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس آداب پزشکی

برنامه ریزی برای أخذ دروس آداب پزشکی توسط دانشجویان

پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب