دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
اسماء وطن خواه
کارشناس گروه مطالعات اعتیاد
کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

شرح وظائف کارشناس گروه مطالعات اعتیاد

تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه مطالعات اعتیاد برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس مطالعات اعتیاد

برنامه ریزی برای أخذ دروس مطالعات اعتیاد توسط دانشجویان

پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب