دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
امینه سادات حسینی خواه
کارشناس گروه روانشناسی بالینی

شرح وظائف کارشناس گروه روانشناسی بالینی

تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه روانشناسی بالینی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس روانشناسی بالینی

برنامه ریزی برای أخذ دروس روانشناسی بالینی توسط دانشجویان

پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب