دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عاطفه سادات جمال
کارشناس گروه علوم تشریح

شرح وظائف کارشناس گروه علوم تشریح

1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

2- برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه علوم تشریح برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس علوم تشریح

6-برنامه ریزی برای أخذ دروس علوم تشریح توسط دانشجویان

7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان

9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب