دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
علی عابدینی
کارشناس مسئول آموزش

شرح وظائف کارشناس مسئول آموزش

هماهنگی بین گروههای آموزشی با همکاری کمیته برنامه ریزی درسی

نظارت بر اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان پزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط مقررات دوره آموزش پزشکی عمومی

همکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی در نظارت مستمر اعضای هیئت علمی در آموزش دانشجویان، کارآموزان و کارورزان دوره پزشکی عمومی 

برنامه ریزی جهت اجرای سیاستها، خط مشی ها و برنامه های مصوب آموزشی

ایجاد هماهنگی در تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری برنامه های آموزشی و آزمونها

انعکاس مسایل و مشکلات آموزشی و تحصیلی دانشجویان به مقام مافوق جهت طرح در کمیته های مربوطه

ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها

نظارت مستقیم بر روند آموزشی دانشجویان و بررسی و پیگیری امور آموزشی و اداری دانشجویان از بدو ورود تا فارغ التحصیلی و پاسخ گویی به آنان

نظارت بر ثبت نام و تهیه برنامه ها و واحدهای درسی دانشکده در هر ترم تحصیلی

بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت آموزش دانشجویان و تهیه گزارشات لازم در این زمینه به منظور ارائه به مقامات ذیربط

نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش و کارشناس دایره امتحانات

نظارت بر اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان پزشکی و تغذیه در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط مقررات دوره آموزش پزشکی عمومی

ابلاغ سیاستهای آموزشی جهت تنظیم برنامه های سالانه آموزشی به گروههای آموزشی

ایجاد هماهنگی در تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری برنامه های آموزشی و آزمونها 

انعکاس مسایل و مشکلات آموزشی و تحصیلی دانشجویان به مقام مافوق جهت طرح در کمیته های مربوطه

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده به عنوان دبیر شور

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب