دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ندا نجاریان
کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

شرح وظائف کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

اجرای مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه، آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب در خصوص تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی علوم بالینی و پیگیری انجام مصوبات آن

ثبت نام از پذیرفته‌شدگان آزمون دکترای تخصصی بالینی

پیگیری و انعکاس وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع ذیصلاح طبق مقررات

انجام مکاتبات مربوط به دستیاران بالینی به مراجع مربوطه

پیگیری و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

پیگیری و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

انجام مکاتبات مربوط به کمک هزینه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل،ماموریت آموزشی، فراغت از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

برگزاری جلسات ادواری با گروه‌های آموزشی علوم بالینی، تدوین و پیگیری اجرای صورتجلسات مربوطه

برگزاری کمیسیون نقل و انتقال دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم بالینی و تدوین صورتجلسه و مکاتبات مربوطه

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب