دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مجتبی باقری
کارشناس مقطع کارورزی پزشکی عمومی

شرح وظائف کارشناس مقطع کارورزی پزشکی عمومی

برنامه‌ریزی بخش‌های مقطع کارورزی

انتخاب واحد کارورزان معرفی به بخش کارورزان بر اساس برنامه انتخابی

ارسال لیست نمرات به بخش ها وارد نمودن نمرات دانشجویان در سامانه هم آوا

تنظیم لیست حق الزحمه کارورزان و ارسال به امور مالی

بررسی درخواستهای کارورزان در حوزه میهمانی، انتقالی

تنظیم گواهی‌های مختلف و مردودی معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام آزمون صلاحیت بالینی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب