دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
معصومه شعاعی
کارشناس مقطع کارآموزی پزشکی عمومی

شرح وظائف کارشناس مقطع کارآموزی پزشکی عمومی

تنظیم برنامه آموزشی مقطع کارآموزی

پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها، آزمونهای مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل

معرفی واجدین شرایط جهت گذراندن مقطع کارآموزی به بیمارستان‌های آموزشی

بررسی درخواست‌های مهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه

تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق

نظارت و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول مقطع کارآموزی

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب