دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر علیرضا میلاجردی
مسئول مرکز آزمونها
دکتری تخصصی علوم تغذیه

شرح وظائف مسئول مرکز آزمونها

سیاست گذاری در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی آزمونها با عنایت به بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

توسعه زیرساخت های آزمون های الکترونیک در سطح دانشگاه و دانشکده ها

هماهنگی سیاست های دانشگاه در اجرای آزمون ها

هماهنگی امور آزمون ها در تعامل با وزارت متبوع

کنترل کیفی برگزاری آزمون ها در سطح دانشگاه

مسئول اجرای آزمون های محول شده از سوی وزارت متبوع به دانشگاه

برگزاری آزمون های الکترونیک در سطح دانشگاهی، منطقه ای و کشوری

پیگیری و رفع مشکل نیروهای انسانی موردنیاز برای برگزاری آزمون های کشوری

همکاری با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها در خصوص ارتقاء آزمون ها

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب