دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر عطیه فقیهی
مدیر دفتر توسعه آموزش
دکتری تخصصی آموزش پزشکی

شرح وظائف مدیر دفتر توسعه آموزش

تدوین برنامه استراتژیک دفتر توسعه

تدوین برنامه عملیاتی دفتر توسعه به طور سالانه

بروزرسانی آیین نامه های مربوط به هیات علمی و غنی سازی سایت دفتر توسعه

همکاری با EDC در راستای نیاز سنجی و هماهنگی ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی

همکاری با EDC در راستای نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

ارائه گزارش عملکرد دفتر توسعه دانشکده در جلسات مسئولین دفاتر توسعه EDC

برنامه ریزی سالانه جهت برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیازسنجی

هدایت و هماهنگی با کارشناس دفتر توسعه جهت اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان، خودارزیابی و ارزیابی توسط همکار

برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی جهت تحلیل فرایند ارزشیابی هر ماه یک بار

نظارت بر فرایند ارزشیابی فراگیران توسط اساتید و ارائه بازخورد به اساتید با تحلیل آزمونها

هدایت و رهبری کارشناس دفتر توسعه در راستای تامین اهداف دفتر توسعه

نظارت بر عملکرد کارشناس دفتر توسعه و پیگیری اقدامات محول شده

نظارت بر کمیت و کیفیت طرح های درسی بارگزاری شده در گروه‌های آموزشی

برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل کمیته دانش پژوهی

ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش با همکاری سایر اعضای کمیته دانش پژوهی

نظارت بر فرایند ارسال طرح های دانش پژوهی

شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی

نظارت بر انجام ارزشیابی درونی توسط گروههای آموزشی

برنامه ریزی جهت برطرف نمودن نواقص و کمبودهای موجود بر اساس نتایج ارزشیابی دفتر توسعه توسط EDC

تدوین پمفلت های آموزشی و بارگزاری در سایت دانشکده به منظور استفاده اعضای هیات علمی

مشارکت فعال در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود به منظور توجیه دانشجویان برای شرکت در ارزشیابی اساتید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب