دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید امیر عباس شریف
معاون اجرایی
فوق تخصص نوزادان

شرح وظائف معاون اجرایی

تدوین برنامه عملیاتی به صورت سالانه

نظارت و اجرای صحیح آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری و مالی و دستورالعمل‌ها و ضوابط

انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده

پیش بینی، تنظیم و پیگیری اعتبارات سالانه موردنیاز دانشکده

نظارت بر حسن اجرای خدمات عمومی دانشکده

مستندسازی و تهیه گزارش‌های آماری از عملکرد دانشکده

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب