دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مائده نجفی زاده
معاون آموزشی پزشکی عمومی
متخصص بیماریهای عفونی

شرح وظائف معاون آموزشی پزشکی عمومی

نظارت بر اجرای صحیح برنامه آموزشی و سیاست های ناظر بر آموزش پزشکی عمومی

نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش و کارشناس دایره امتحانات

تعامل با گروه های آموزشی اعم از علوم پایه و بالینی در جهت پیشبرد سیاستهای وزارت متبوع و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

پیاده سازی کامل کوریکولوم جدید دوره پزشکی عمومی و بازنگری برنامه آموزشی آن در مقاطع چهارگانه

بررسی و پیگیری امور آموزشی دانشجـویان رشته پزشکی از بدو ورود تا فارغ التحصیلی

برگزاری آزمون های جامع کشوری و درون دانشگاهی به عنوان دایره امتحانات

توجه ویژه و نظارت بر آموزش بالینی و درمانگاهی از طریق تعامل و هماهنگی با معاونین آموزشی بیمارستانها

افزایش پتانسیل پزشکان عمومی فارغ التحصیل در برخورد با بیماران سرپایی و اورژانس

توجه ویژه به بحث اخلاق پزشکی و موازین حقوقی در درمان

بازنگری Log book و الکترونیک نمودن آن و برگزاری آزمون آسکی و روشهای نوین طرح سوال

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده به عنوان دبیر شورا

شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی درسی

تعامل سازنده با معاون آموزشی علوم پایه و مدیران گروههای آموزشی پایه و بالینی

تعامل سازنده با مدیر مرکز مهارت های بالینی دانشکده جهت استفاده حداکثری آن مرکز در امر آموزش دانشجویان

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب