دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته نقل و انتقالات دستیاری دانشکده پزشکی

شرح وظیفه کمیته:

 1. -     مکاتبه از وزارت متبوع در خصوص اعلام جدول زمان بندی سامانه نقل و انتقالات رشته های تخصصی بالینی
 2. -     اعلام ظرفیت پیشنهادی دستیاری ورودی و خروجی توسط مدیران گروه های بالینی و ومعاونین آموزشی بیمارستان ها جهت مکاتبه با وزارت متبوع
 3. -     اطلاع رسانی به دستیاران در خصوص تاریخ ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات از طریق ارسال نامه و شبکه های مجازی اطلاع رسانی دانشکده پزشکی

*لازم به ذکر است دستیار قبل از بازه زمانی تعریف شده درخواست خود را به گروه تحویل نماید

 1. -     مراجعه به سامانه نقل و انتقال از سوی گکارشناس بالینی دانشکده پزشکی
 2. -     مکاتبه با معاونین آموزشی بیمارستان های تابعه و ارسال لیست دستیاران متقاضی انتقال در سامانه
 3. -     مکاتبه معاونین آموزشی بیمارستان ها با گروه های بالینی دارای دستیار متقاضی
 4. -     ارسال نظر گروه مربوطه توسط معاون آموزشی بیمارستان ها به دانشکده پزشکی
 5. -     تعیین تاریخ برگزاری شورای نقل و انتقال دردانشکده پزشکی
 6. -     دعوت از مدیران گروه های بالینی بر حسب موضوع
 7. - بررسی همزمان درخواست دستیار از طریق سامانه نقل و انتقال رشته های تخصصی بالینی با حضور مدیران گروه های مربوطه و اعضا شورا و بررسی دلایل و مدارک هر کدام از دستیاران به تفکیک
 8. - ثبت همزمان نظر گروه و اعضا شورا به عنوان دانشگاه مبدا و مقصد در سامانه
 9. - در صورت مساعدت با درخواست انتقال، اطلاع رسانی به کارشناس تعریف شده در معاونت آموزشی دانشگاه جهت تایید درخواست نامبرده
 10. - تهیه صورتجلسه شورای نقل و انتقال
 11. - در صورت موافقت با درخواست انتقال ، مراجعه دانشجو به واحد علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی جهت انجام امور نهایی

اعضاء کمیته نقل و انتقالات دستیاری دانشکده پزشکی

ردیف

سمت

1

معاون آموزشی دانشگاه

2

مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

3

سرپرست دانشکده پزشکی

4

معاون علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

5

مدیران گروه های بالینی بر حسب موضوع

6

کارشناس علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب