امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته معادلسازی و تطبیق دروس

 

  1. هدف: در راستای سیاستگذاری و تصمیم گیری واحدهای درسی دانشجویان مهمان، انتقالی و تغییر رشته و نحوه همکاری دانشگاهی در تبادل استاد و دانشجو و پذیرش واحدهای درسی، دستورالعمل تشکیل کمیته معادل سازی و تطبیق دروس در دانشکده پزشکی تشکیل می‌شود.
  2. اعضای کمیته:

رئیس کمیته: رئیس دانشکده

دبیر کمیته: یک نفر عضو هیات علمی با ابلاغ رئیس دانشکده

عضو: معاون آموزشی علوم پایه

عضو: معاون آموزشی علوم بالینی

عضو: معاون آموزشی پزشکی عمومی

عضو: مدیر EDO

عضو:مدیر امور بین الملل

عضو: یک عضو هیات علمی علوم پایه به انتخاب رئیس دانشکده

عضو: یک عضو هیات علمی علوم بالینی به انتخاب رئیس دانشکده

  1. نحوه انتخاب اعضا: اعضای فوق هر 2 سال یک بار به انتخاب و ابلاغ رئیس دانشکده انتخاب می‌شوند.
  2. نسخ دستوالعمل: این دستورالعمل در 4 بند، در تاریخ 1402/09/01در شورای مدیران دانشکده مطرح و مورد تایید اعضا قرار گرفت و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب