دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده پزشکی

شرح وظایف کمیته تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو دانشکده پزشکی:

  1. برگزاری جلسات منظم جهت بررسی ظرفیت های دانشکده و گروه های آموزشی
  2. مکاتبه با گروه های آموزشی جهت تعیین ظرفیت پذیرش پیشنهادی
  3. مکاتبه با وزارت مطبوع جهت اعلام ظرفیت پذیرش پیشنهادی
  4. اخذ تصمیمات متناسب جهت بهبود شرایط آموزشی متناسب با ظرفیت پذیرش تخصیص داده شده

اعضای کمیته تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو دانشکده پزشکی:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر نجات خیری پور

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر سیدمهدی رسولی منش

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر زریچهر وکیلی

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

دکتر محسن اربابی

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

دکتر مائده نجفی زاده

معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

دکتر سیدامیر عباس شریف

معاون اجرایی دانشکده پزشکی

دکتر علیرضا میلاجردی

مسئول مرکز آزمونها

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب