دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته تجهیزات دانشکده پزشکی

شرح وظیفه کمیته تجهیزات:

  • بررسی آمار تجهیزات و امکانات دانشکده پزشکی
  • بازدید ادواری از گروهها و واحدهای مختلف جهت بررسی وضعیت نگهداری از تجهیزات
  • بررسی موارد درخواست خرید تجهیزات گروه ها و تصمیم گیری 
  • اولویت بندی نیاز گروه ها

 اعضاء کمیته تجهیزات:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر سیدامیر عباس شریف

معاون اجرایی دانشکده و عضو کمیته

دکتر 

دبیر کمیته

خانم معصومه طباطبایی

مدیر امور مالی و عضو کمیته

آقای محمد کرامتی

عضو کمیته

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب