دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته ایمنی

 

ماده 1) مقدمه و هدف عمومی: با توجه به اهمیت ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه‌ها و محیط کار و همچنین آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت شخصی و مقابله با حوادث و بلایای طبیعی، کمیته ارتقا کیفیت ایمنی آزمایشگاه‌ها با هدف پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام فعالیت های کاری با به کار بستن شیوه‌های علمی و استانداردهای لازم در سطح ملی و ارتقای سطح ایمنی کارکنان و اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دانشکده پزشکی بر اساس خط مشی و سیاست های مصوب تشکیل می گردد.

 

ماده2) اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می‌شوند:

2-1) دانشگاه: دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان که در این دستورالعمل دانشگاه عنوان می شود.

2-2) دانشکده: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان که در این دستورالعمل دانشکده عنوان می شود.

2-3) ذینفعان: تمام افراد درون سازمانی و برون سازمانی که با حوزه کمیته ایمنی  و ایمنی در آزمایشگاه‌های دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به نحوی در ارتباط هستند.

2-4) کمیته: کمیته ارتقا کیفیت ایمنی آزمایشگاه‌ها که در اینجا کمیته عنوان می شود.

2-5) عضو حقوقی: شامل متخصصین از هر بخش به تشخیص رئیس کمیته می باشند.

2-6) عضو حقیقی: شخص حقیقی عضو شورا است که فاقد پست اجرایی در دانشگاه بوده و دارای تخصص و تجربه در یکی از حوزه‌های علوم آزمایشگاه، بهداشت، ایمنی و یا سایر حوزه‌های تخصصی مرتبط می باشد.

 

ماده3) اهداف اختصاصی کمیته:

3-1) تشکیل تیم بهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه های دانشکدۀ متشکل از نمایندگان واجد شرایط گروه های آموزشی پایه، سرپرستی و مدیریت تیم.

3-2) برنامه‌ریزی به منظور ارزیابی مستمر و شناسایی اهم مشکلات با هماهنگی و همکاری مدیران گروههای پایه، مسئولین، سوپروایزران آزمایشگاه ها، نمایندگان گروه های آموزشی پایه در کمیته ایمنی و تیم بهبود  کیفیت و ایمنی.

3-3) برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی آزمایشگاه ها منطبق بر سیاست های ابلاغی، اعتبارات موجود و بر اساس اهم مشکلات شناسایی شده با هماهنگی گروه های مربوطه و تیم بهبود کیفیت و ایمنی.

3-4) برنامه‌ریزی به منظور مستندسازی فرآیندها و روش های انجام کار آزمایشگاه‌ها با همکاری نمایندگان محترم گروه‌های مربوطه با هدف استاندارد سازی و بهبود فرآیندهای جاری.

3-5) برنامه‌ریزی به منظور بهبود فرآیندهای بهداشت، کنترل عفونت و دفع پسماندهای آزمایشگاهی با جلب همکاری و مشارکت نمایندگان محترم گروه های آموزشی مربوطه در این زمینه.

3-6) برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء ایمنی کارکنان و فراگیران در آزمایشگاه‌ها با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان محترم گروه‌های مربوطه.

3-7) برنامه ریزی به منظور ارتقاء ایمنی تجهیزات، تأسیسات و انجام تست های دوره ای منطبق بر منابع و اعتبارات موجود با هدف حصول اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن تجهیزات با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان گروه های پایه.

3-8) برنامه ریزی به منظور مدیریت مواد مصرفی آزمایشگاهی، برچسب گذاری، بسته‌بندی استاندارد، بهبود شرایط نگهداشت، انتقال صحیح و استفاده ایمن از آن با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان گروه های پایه.

3-9) برنامه‌ریزی به منظور توانمندسازی کارکنان و فراگیران و برگزاری برنامه های آموزشی و توجیهی با جلب مشارکت گروه های مربوطه.

3-10) مشارکت در نیازسنجی و تأمین مواد مصرفی مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی در آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و نظارت بر استفاده مطلوب از آن.

3-11) مشارکت فعال در برگزاری کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه و ارائه گزارش عملکرد، همراه با طرح نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدید ها و برنامه های پیش رو.

3-12) برنامه‌ریزی به منظور پایش های دوره ای و ایجاد چرخه بهبود در آزمایشگاه با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان گروه های پایه.

3-13) برنامه‌ریزی به منظور شناسایی و مدیریت خطرات و بحران های احتمالی با رویکرد پیشگیرانه، ثبت و گزارش دهی حوادث ناخواسته مرتبط با کیفیت و ایمنی.

3-14) برنامه‌ریزی برای آموزش پرسنل جهت آشنایی با کمکهای اولیه،اطفا حریق، اصول حفاظت فردی در مقابل بیماریهای شایع و مقابله با حوادث و بلایای طبیعی.

 

ماده 4) اعضا کمیته:

4-1) رئیس کمیته: رئیس دانشکده

4-2) دبیر: مسئول واحد اجرائی دانشکده

4-3) عضو تخصصی: عضو هیئت علمی متخصص ایمنی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت

4-4) عضو: مسئول کمیته اعتبار بخشی موسسه‌ای دانشگاه

4-5) عضو: نماینده گروه باکتری و ویروس‌شناسی

4-6)عضو: نماینده گروه آسیب شناسی

4-7) عضو: نماینده گروه فیزیولوژی

4-8) عضو: نماینده اورژانس  115

4-9) عضو: نماینده گروه بهداشت محیط

4-10)عضو: نماینده گروه بهداشت حرفه ای

4-11) عضو: نماینده گروه علوم تشریحی

4-12) عضو: نماینده گروه قارچ و انگل شناسی

4-13) عضو: کارمند اداری

تبصره1) هر بخش حداقل یک نماینده در ارتباط با کمیته ایمنی و بهداشت محیط کار باید داشته باشد .

تبصره2) نمایندگان بخشها عضو کمیته بوده و  به مدت دو سال مسئول اجرا ونظارت بر مصوبات کمیته در بخشهای مربوطه زیر نظر رئیس و دبیر کمیته خواهند بود.

تبصره3) بر حسب نیاز رئیس کمیته می تواند از صاحب نظران به صورت مدعو و بدون حق رای دعوت به عمل آورد.

 

ماده 5) نحوه انتخاب و انتصاب اعضا:

5-1) رئیس کمیته مسئول اجرایی دانشکده بوده و توسط رئیس دانشکده انتخاب می‌شود.

5-2) سایر اعضا به انتخاب رئیس کمیته و با تایید رئیس دانشکده انتخاب می شوند.

تبصره 4) مدت اعتبار ابلاغ افراد 2 سال بوده و در صورت تایید رئیس کمیته تمدید آن بلامانع است.

ماده 6) دامنه فعالیت کمیته: کلیه فضاهای اداری، آموزشی و آزمایشگاه‌های دانشکده.

ماده 7) توالی برگزاری جلسات کمیته:

7-1) جلسات کمیته با شرکت دو سوم اعضا رسمیت میابد.

7-2) جلسات حداکثر هر 2 ماه یک بار و به پیشنهاد دبیر کمیته و تایید رئیس کمیته ترجیحا در روزهای دوشنبه اول ماه مطابق با برنامه تقویم سالانه برگزار می گردد.

تبصره5) رئیس کمیته در صورت ضرورت می‌تواند اعضای کمیته را برای تشکیل جلسات فوق العاده دعوت کند.

ماده 8) شرح وظایف:

8-1) شرح وظایف رئیس کمیته: 

8-1-1) سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات کلان برای کمیته.

8-1-2) ابلاغ احکام به هر یک از اعضای کمیته.

8-1-3) ارائه دستورات لازم جهت تامین منابع مالی و انسانی مورد نیاز کمیته.

8-1-4) نظارت بر اعمال دبیر کمیته و دیگر امور مربوط به کمیته

8-1-5) نظارت بر اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل های کمیته

8-1-6) تصویب صورتجلسات و ابلاغ آنها

8-1-7) دریافت گزارشات از کارگروه‌های تخصصی و راهبری جلسات

8-1-8) مهیا نمودن تجهیزات ایمنی برای آزمایشگاه نظیر: خاموش کننده های حریق، پتوهای حریق، دوش ایمنی، دوشهای ایمنی، جعبه های ایمنی، تجهیزات حفاظت فردی و جمعی و... .

8-2) شرح وظایف دبیر کمیته:

8-2-1) نیازسنجی و تدوین برنامه‌های آموزشی ایمنی تحت دامنه فعالیت کمیته و نظارت بر اجرای آنها

8-2-2) مسئولیت برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات کمیته.

8-2-3) ارائه گزارش پیشرفت کار در راستای تصمیمات اتخاذ شده در جلسات گذشته.

8-2-4) برنامه ریزی برای انجام وظایف اجرایی و نظارتی کمیته ایمنی.

8-2-5) انجام بازرسی‌های دوره ای تجهیزات اضطراری از قبیل اطفا کننده های حریق، سیستمهای هشدار و علایم ایمنی و ... .

8-2-6) تشکیل کمیته اضطراری برای موارد فوری و اضطراری کمیته ایمنی.

8-3)کارمند اداری:

8-3-1) پیگیری و اجرای مصوبات کمیته.

8-3-2) انجام هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات تحت نظر دبیر کمیته (هماهنگی با اعضا، مکان و...)

8-3-3) تهیه صورتجلسات و ارسال به اعضای کمیته.

8-3-4) تهیه دستور کار جلسات کمیته بر اساس فعالیت های صورت پذیرفته و گزارشات دریافتی.

8-3-5) مسئولیت پیگیری مصوبات جلسه کمیته و ارائه گزارش به دبیر کمیته.

8-3-6) طبقه بندی نظرات و مطرح نمودن نکات لازم در جلسات  با نظارت دبیر کمیته

8-3-7) انجام مکاتبات اداری کمیته.

8-3-8) کلیه وظایف محوله از سوی رئیس کمیته.

8-4) شرح وظایف عمومی سایر اعضا : اجرای شرح وظایف اختصاصی ابلاغ شده از سوی رئیس کمیته.

تبصره 6) شرح وظایف اعضا توسط رئیس کمیته تدوین و با امضای رئیس دانشکده به ایشان ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 9 ) نسخ دستورالعمل: این دستورالعمل در 9 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1402/06/21 و در  شورای مدیران دانشکده مطرح و مورد تایید اعضا قرار گرفت و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

 

نام و  نام خانوادگی

سمت

نوع عضویت

دکتر سید مسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده

رئیس کمیته

دکتر سید امیرعباس شریف

معاون اجرایی دانشکده

دبیر کمیته

دکتر اشرف مظاهری

مسئول محترم کارگروه نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی معاون آموزشی دانشگاه

عضو

دکتر ولی سرسنگی

عضوهیات علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت دانشگاه

عضو

خانم عاطفه حداد

کارشناس  آزمایشگاه انگل شناسی

عضو

خانم فاطمه سادات جمال

کارشناس گروه علوم تشریح

عضو

خانم فرزانه خلجی

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی

عضو

خانم فاطمه سادات سجادی

کارشناس گروه فارماکولوژی

عضو

خانم الهام صادقیان

کارشناس گروه پاتولوژی

عضو

خانم زهرا سادات فاطمی نسب

کارشناس گروه میکروب شناسی

عضو

خانم زینب کریمی تهرانی

کارشناس گروه تغذیه

عضو

خانم اسما وطنخواه

کارشناس گروه فیزیولوژی

عضو

فاطمه آریایی کاشانی

کارشناس اعتباربخشی حوزه 6

عضو

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب