دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته ارزیابی نمرات دانشکده پزشکی

 

این کمیته به منظور تصمیم گیری و معادل سازی درباره نمرات و واحدهای دانشجویی انتقالی از موسسات آموزشی خارج یا داخل کشور و دانشجویان دانشگاه که در دانشگاه‌های دیگر مهمان بوده اند، تشکیل گردیده است.

شرح وظیفه:

  • نمرات 12 به بالای دروسی که عینا مشابه دروس موجود در برنامه آموزشی رشته باشد با رعایت سایر موارد ذکر شده در آیین نامه، عینا در کارنامه دانشجو ثبت می گردد.
  • نمرات 12 به بالای دروسی که از نظر نام درس، تعداد واحد و سایر موارد با دروس ارائه شده در برنامه آموزشی دانشکده پزشکی متفاوت است، در کمیته مطرح و تصمیم گیری می شود.
  • معادل سازی واحدها در چارچوب مقررات آموزشی، با بررسی سرفصل دروس با نمرات 12 به بالا و میزان مطابقت آنها با برنامه آموزشی رشته و در صورت لزوم انجام امتحانات کتبی و شفاهی انجام می شود. پذیرش یا عدم پذیرش دروس از اختیارات کمیته می باشد.
  • کمیته مذکور در صورت لزوم می تواند نظر کتبی گروه مربوطه را در رابطه با نمره و یا معادل سازی درس اخذ نماید.

اعضاء کمیته ارزیابی نمرات و معادل سازی واحدها:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده  و دبیر کمیته

دکتر محسن اربابی

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیته

دکتر حامد پهلوانی

معاون آموزش علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیته

دکتر علیرضا میلاجردی

مسئول مرکز آزمون ها

دکتر غزاله مشکدانیان

مدیر امور بین الملل دانشکده و عضو کمیته

یکی از اعضای هیئت علمی علوم پایه به انتخاب سرپرست دانشکده پزشکی

عضو کمیته

یکی از اعضای هیئت علمی بالینی به انتخاب سرپرست دانشکده پزشکی

عضو کمیته

  • اعضای کمیته با ابلاغ سرپرست دانشکده پزشکی به مدت دو سال منصوب می شوند.
  • مدیر گروه‌های آموزشی مرتبط، حسب مورد به عنوان عضو حقوقی کمیته در جلسات شرکت می کنند.
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب