دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا سادات فاطمی‌نسب

زهرا سادات فاطمی‌نسب

کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی
کارشناس گروه میکروب‌شناسی

زهرا توکلی

زهرا توکلی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
کارشناس گروه میکروب‌شناسیشرح وظایف:

کارشناس گروه میکروب شناسی:

1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

2- برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه میکروب شناسی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس میکروب شناسی

6- برنامه ریزی برای أخذ دروس میکروب شناسی توسط دانشجویان

7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان

9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

کارشناس آزمایشگاه میکروب‌شناسی:

1- تهیه و تدوین برنامه ی هفتگی دانشجویان رشته های مختلف

2- آماده‌سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی

3- ساخت و تهیه محیط و مواد و محلول های مورد نیاز کلاس‌های عملی

4- برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات عملی دانشجویان

5- ارائه برنامه دروس اساتید هیئت علمی گروه جهت تدریس به دانشجویان با توجه به سر فصل دروس

6- پیگیری جهت تهیه دستگاه های و مواد مورد نیاز آزمایشگاه

7- انجام کلیه مکاتبات اداری گروه با سایر نهاد های مربوطه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب