دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا سادات فاطمی‌نسب

زهرا سادات فاطمی‌نسب

کارشناس گروه میکروب‌شناسی

محمد پوربابایی

محمد پوربابایی

کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی پزشکی
کارشناس گروه میکروب‌شناسیشرح وظایف: کارشناس گروه میکروب شناسی: 1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه 2- برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه 3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه میکروب شناسی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی 4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن 5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس میکروب شناسی 6- برنامه ریزی برای أخذ دروس میکروب شناسی توسط دانشجویان 7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان 8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان 9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق کارشناس آزمایشگاه میکروب‌شناسی: 1- تهیه و تدوین برنامه ی هفتگی دانشجویان رشته های مختلف 2- آماده‌سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی 3- ساخت و تهیه محیط و مواد و محلول های مورد نیاز کلاس‌های عملی 4- برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات عملی دانشجویان 5- ارائه برنامه دروس اساتید هیئت علمی گروه جهت تدریس به دانشجویان با توجه به سر فصل دروس 6- پیگیری جهت تهیه دستگاه های و مواد مورد نیاز آزمایشگاه 7- انجام کلیه مکاتبات اداری گروه با سایر نهاد های مربوطه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب