دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فاطمه سادات سجادی

فاطمه سادات سجادی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناس گروه فیزیولوژی

اسماء وطن خواه

اسماء وطن خواه

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی
کارشناس گروه فیزیولوژیشرح وظایف: کارشناس گروه فیزیولوژی: 1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه 2- برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه 3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه فیزیولوژی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی 4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن 5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس فیزیولوژی 6- برنامه ریزی برای أخذ دروس فیزیولوژی توسط دانشجویان 7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان 8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان 9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی: 1-تهیه و تدوین برنامه ی درس فیزیولوژی عملی دانشجویان رشته‌های مختلف 2- برگزاری کلاس های عملی با همراهی اساتید 3- نیازسنجی دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه 4- آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی 5- ساخت و تهیه مواد و محلولهای مورد نیاز کلاس های عملی 6- برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات عملی دانشجویان 7- تهیه و تنظیم نمرات دروس عملی 8- انجام کلیه مکاتبات اداری گروه با سایر نهاد های مربوطه 9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مدیر گروه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب