دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عاطفه سادات جمال
کارشناس گروه علوم تشریح
عاطفه سادات جمال
شرح وظایف:
1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه 2- برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه 3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه علوم تشریح برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی 4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن 5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس علوم تشریح 6-برنامه ریزی برای أخذ دروس علوم تشریح توسط دانشجویان 7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان 8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان 9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب