دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
امینه سادات حسینی خواه
کارشناس گروه روانشناسی بالینی
امینه سادات حسینی خواه
شرح وظایف:
تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه روانشناسی بالینی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی وپیگیری مصوبات آن پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس روانشناسی بالینی برنامه ریزی برای أخذ دروس روانشناسی بالینی توسط دانشجویان پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب