دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زینب کریمی
کارشناس گروه علوم تغذیه
زینب کریمی
شرح وظایف:

تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه

برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه

اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه تغذیه برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی

تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن

پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس تغذیه

برنامه ریزی برای أخذ دروس تغذیه توسط دانشجویان

پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان

تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان

انجام سایرامور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب