دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فرزانه خلجی
کارشناس گروه بیوشیمی
کارشناسی ارشد بیوشیمی
فرزانه خلجی
شرح وظایف:
کارشناس گروه بیوشیمی بالینی: 1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه 2- برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه 3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه بیوشیمی بالینی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی 4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن 5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس بیوشیمی بالینی 6- برنامه‌ریزی برای أخذ دروس بیوشیمی بالینی توسط دانشجویان 7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان 8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان 9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی بالینی: 1- برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات آزمایشگاه مطابق با طرح درس عملی 2- سفارش و تهیه مواد مورد نیاز جهت انجام آزمایشات 3- برنامه ریزی جهت گروه بندی دانشجویان و ارائه توضیحات قبل از شروع کلاس 4- آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی 5- حفظ و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی 6- مستندسازی و تهیه سوابق کلیه فعالیتها و مکاتبات گروه 7- تهیه نمونه های خون, سرم موردنیاز جهت کلاس های آموزشی از مراکز بالینی 8- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مدیر گروه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب