دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فرزانه خلجی

فرزانه خلجی

کارشناسی ارشد بیوشیمی
کارشناس گروه بیوشیمی

محدثه زارعی

محدثه زارعی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناس گروه بیوشیمیشرح وظایف:

کارشناس گروه بیوشیمی بالینی:

 1. تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه
 2. برنامه ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه
 3. اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه بیوشیمی بالینی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی
 4. تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن
 5. پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس بیوشیمی بالینی
 6. برنامه‌ریزی برای أخذ دروس بیوشیمی بالینی توسط دانشجویان
 7. پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان
 8. تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان
 9. انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی بالینی:

 1. برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات آزمایشگاه مطابق با طرح درس عملی
 2. سفارش و تهیه مواد مورد نیاز جهت انجام آزمایشات
 3. برنامه ریزی جهت گروه بندی دانشجویان و ارائه توضیحات قبل از شروع کلاس
 4. آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی
 5. حفظ و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
 6. مستندسازی و تهیه سوابق کلیه فعالیتها و مکاتبات گروه
 7. تهیه نمونه های خون, سرم موردنیاز جهت کلاس های آموزشی از مراکز بالینی
 8. انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مدیر گروه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب