دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا باباخانی
کارشناس گروه انگل‌شناسی
زهرا باباخانی
شرح وظایف:
کارشناس گروه انگل‌شناسی: 1- تایپ و تکثیر موضوعات و مطالب با دستور مدیر گروه و تنظیم و نگهداری اسناد گروه 2- برنامه‌ریزی و پیگیری جلسات گروه و امور مرتبط با فضای فیزیکی گروه 3- اخذ پیشنهادات تدریس اساتید گروه انگل شناسی برای ترم تحصیلی جدید از طریق ارتباط حضوری و تلفنی 4- تهیه و تنظیم صورتجلسات گروه آموزشی و پیگیری مصوبات آن 5- پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس انگل‌شناسی 6- برنامه ریزی برای أخذ دروس انگل شناسی توسط دانشجویان 7- پاسخگویی به مراجعان و حل و فصل مشکلات آموزشی آنان 8- تهیه آمار نهایی واحدهای درسی ارائه شده در طول یک ترم تحصیلی برای ارائه به ذینفعان 9- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی: 1-تهیه و تدوین برنامه‌ی هفتگی دانشجویان رشته های مختلف 2-آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی 3-ساخت و تهیه محیط و مواد و محلول های مورد نیاز کلاس های عملی 4-برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات عملی دانشجویان 5-ارائه برنامه دروس اساتید هیئت علمی گروه جهت تدریس به دانشجویان با توجه به سر فصل دروس 6-پیگیری جهت تهیه دستگاه های و مواد مورد نیاز آزمایشگاه 7-انجام کلیه مکاتبات اداری گروه با سایر نهاد های مربوطه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب