دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ام‌البنین مومنی
کارشناس پژوهشی علوم پایه
کارشناس مامایی
ام‌البنین مومنی
شرح وظایف:

نظارت بر سامانه پژوهان در خصوص ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

ثبت اطلاعات پژوهشی مربوط به بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی

انجام کلیه موارد مربوط مربوط به دفاع پایان نامه

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب طرح تحقیقاتی

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب و دفاع پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع مختلف

تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی علوم پایه

تهیه صورتجلسات پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب