دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مریم سعیدی نژاد
کارشناس پژوهشی علوم بالینی
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
مریم سعیدی نژاد
شرح وظایف:
سامانه پژوهان در خصوص ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاری انجام کلیه موارد مربوط مربوط به دفاع پایان نامه انجام کلیه موارد مربوط به تصویب طرح تحقیقاتی انجام کلیه موارد مربوط به تصویب و دفاع پروپوزال پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاری هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع مختلف تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی بالینی و شورای پژوهش در آموزش تهیه صورتجلسات پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب