دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مریم دماوندی
کارشناس مقطع کارشناسی علوم تغذیه
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
مریم دماوندی
شرح وظایف:
برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای کلاس‌ها و کارآموزی‌های دانشجویان کارشناسی تغذیه پیگیری تهیه و تنظیم برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی تغذیه برگزاری امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی و حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی تغذیه پیگیری و انعکاس وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع ذیصلاح طبق مقررات انجام مکاتبات مربوط به انتقالی، مهمانی، گواهی اشتغال به تحصیل، فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی تغذیه انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب