دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
معصومه شعاعی
کارشناس مقطع کارآموزی پزشکی عمومی
معصومه شعاعی
شرح وظایف:

تنظیم برنامه آموزشی مقطع کارآموزی پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها، آزمونهای مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل معرفی واجدین شرایط جهت گذراندن مقطع کارآموزی به بیمارستان‌های آموزشی بررسی درخواست‌های مهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق نظارت و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول مقطع کارآموزی انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب