دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا ناظمی

زهرا ناظمی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس دفتر توسعه آموزش

مریم دماوندی

مریم دماوندی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
کارشناس دفتر توسعه آموزش

لیلا عرفانی

لیلا عرفانی

کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناس دفتر توسعه آموزش



شرح وظایف:
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب