دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا ناظمی

زهرا ناظمی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس دفتر توسعه آموزش

لیلا عرفانی راد

لیلا عرفانی راد

کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناس دفتر توسعه آموزششرح وظایف:
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب