دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا رضایی
کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه
زهرا رضایی
شرح وظایف:
اجرای مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه، آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب در خصوص تحصیلات تکمیلی علوم پایه برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه و پیگیری انجام مصوبات آن ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد و Ph.D پیگیری و انعکاس وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع ذیصلاح طبق مقررات پیگیری و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه پیگیری و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه انجام مکاتبات مربوط به کمک هزینه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، ماموریت آموزشی، فراغت از تحصیل و نقل و انتقال دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه پیگیری امور مربوط به برگزاری آزمون جامع Ph.D انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب