دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مریم مسجدی طاهری

مریم مسجدی طاهری

کارشناس مقطع علوم پایه پزشکی عمومی


شرح وظایف
x تهیه و تنظیم برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم مقطع علوم پایه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود نظارت بر فرآیند ثبت نام دانشجویان و ثبت و ارائه دروس در برنامه هم آوا کارشناسی و بررسی امور مربوط به دانشجویان انتقالی و میهمان و طرح در شورای مهمانی و نقل و انتقال برگزاری امتحانات پایان ترم مقطع علوم پایه به صورت الکترونیک (حضوری و مجازی) بررسی روند تحصیلی دانشجویان و گزارش به مقام مافوق بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروط و گزارش آن به اساتید مشاور بررسی کارنامه دانشجویان و تطبیق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق معرفی دانشجویان جهت آزمون جامع علوم پایه به واحد دایره امتحانات انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق
الهه سادات قناعت

الهه سادات قناعت

کارشناس مقطع علوم پایه پزشکی عمومی


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب