دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مرکز آموزشی مهارت‌های بالینی دانشکده پزشکی
مولاژهای آموزشی
 
 
 
 
 
مولاژ احیای قلبی ریوی
مانکن مگاکد
مانکن پرستاری  
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب