دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مقطع مقدمات بالینی پزشکی عمومی

 

قوانین آموزشی مقطع مقدمات بالینی

شرط ورود دانشجویان مقدمات بالینی به مقطع کارآموزی

لیست دروس فیزیوپات همراه با کد دروس

برنامه درسی و امتحانی مقطع مقدمات بالینی نیمسال دوم 1402-1401

 

برنامه هفتگی تک درس مقطع مقدمات بالینی یک ورودی مهر 1399- نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401


برنامه هفتگی تک درس مقطع مقدمات بالینی دو ورودی بهمن  1398 - نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب