دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مقطع مقدمات بالینی پزشکی عمومی

 

قوانین آموزشی مقطع مقدمات بالینی

شرط ورود دانشجویان مقدمات بالینی به مقطع کارآموزی

لیست دروس فیزیوپات همراه با کد دروس

برنامه درسی و امتحانی مقطع مقدمات بالینی نیمسال دوم 1403-1402

 

برنامه هفتگی تک درس مقطع مقدمات بالینی یک ورودی بهمن 1399- نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

 

برنامه هفتگی تک درس مقطع مقدمات بالینی دو ورودی مهر 1399 - نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب